• SCHORSINGEN

  Het organiseren van wedstrijden en trainingen voor een vereniging zo groot als de Dunckers is geen gemakkelijke opgave. Om de ingeplande wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen en het plezier dat wij allemaal aan de activiteiten beleven zo groot mogelijk te maken hebben wij een aantal regels moeten maken.

  Basketbal heeft, in tegenstelling tot vele andere sporten, per wedstrijd 4 (of 5) personen nodig. Het zal daarom ook voorkomen dat je meerdere malen bent ingedeeld!

  • Kom op tijd, dit betekent minimaal 15 minuten van tevoren melden bij de jurytafel.
  • Als je verhinderd bent, zal je zelf zorg moeten dragen voor vervanging
  • Twee keer niet op gepland tijdstip aanvang wedstrijd aanwezig = schorsing volgende thuiswedstrijd!
  • Het is mogelijk dat je soms een wedstrijd moet fluiten die niet gelijk aansluit op je eigen wedstrijd. Er is geprobeerd dit zoveel mogelijk te vermijden, maar helaas is dit niet altijd mogelijk i.v.m. het grote aantal jeugdteams t.o.v. een klein aantal bevoegde fluiters.
  • Leden, die hun taken voor tafeldiensten (scorer- of timer) of scheidsrechter verzaken, zullen voor de eerstvolgende thuiswedstrijd geschorst worden.
  • Bij een 2e keer in gebreke blijven wordt men voor 2 wedstrijden geschorst,
  • bij een 3e keer volgt opzegging van het lidmaatschap bij de NBB.
  • Een schorsing kan worden opgelegd in een volgend speelseizoen
  • Een schorsing is persoonlijk, je mag dan ook niet met andere teams meespelen!


  Overige regels m.b.t. schorsingen:

  • Het hangen aan baskets (na een dunck) is verboden. Als je wordt betrapt, word je met onmiddellijke ingang geschorst voor één wedstrijd. Word je meermalen betrapt, dan kun je verwijderd worden van de vereniging. Hangende de beslissing van het bestuur ben je geschorst voor alle activiteiten bij de vereniging.
  • Als de wedstrijdcommissie van mening is dat je te onregelmatig of te weinig deelneemt aan de verplichte trainingen, dan is het haar toegestaan je voorlopig (met een bepaalde proeftijd) uit te sluiten van het spelen van wedstrijden.
  • Niet of niet tijdig afzeggen voor wedstrijden: schorsing voor één wedstrijd bij het voor de eerste keer in gebreke blijven. Schorsing voor 2 wedstrijden bij het voor de 2e keer in gebreke blijven. Bij meerdere malen in gebreken blijven kan uitsluiting voor de rest van het seizoen het gevolg zijn.
  • Misdragingen ten opzichte van scheidsrechters worden niet getolereerd en zal worden bestraft met een schorsing voor één wedstrijd bij de eerste keer. Bij herhaling kan uitsluiting voor de rest van het seizoen het gevolg zijn.
  • Boetes, die voortvloeien uit een strafzaak n.a.v. bijvoorbeeld onsportieve fouten, worden verhaald op het betreffende lid.

  ​Dupeer je teamgenoten, de rest van de vereniging en jezelf niet en zorg dat er geen reden tot schorsing is!