Schorsingen

  • Leden, die hun taken voor tafeldiensten (scorer- of timer) of scheidsrechter verzaken, zullen voor de eerstvolgende thuiswedstrijd geschorst worden. Bij een 2e keer in gebreke blijven wordt men voor 2 wedstrijden geschorst en bij een 3e keer volgt opzegging van het lidmaatschap bij de NBB;
  • Het hangen aan baskets (na een dunck) is verboden. Als je wordt betrapt, word je met onmiddellijke ingang geschorst voor één wedstrijd. Word je meermalen betrapt, dan kun je verwijderd worden van de vereniging. Hangende de beslissing van het bestuur ben je geschorst voor alle activiteiten bij de vereniging;
  • Als de wedstrijdcommissie van mening is dat je te onregelmatig of te weinig deelneemt aan de verplichte trainingen, dan is het haar toegestaan je voorlopig (met een bepaalde proeftijd) uit te sluiten van het spelen van wedstrijden;
  • Niet of niet tijdig afzeggen voor wedstrijden: schorsing voor één wedstrijd bij het voor de eerste keer in gebreke blijven. Schorsing voor 2 wedstrijden bij het voor de 2e keer in gebreke blijven. Bij meerdere malen in gebreken blijven kan uitsluiting voor de rest van het seizoen het gevolg zijn;
  • Misdragingen ten opzichte van scheidsrechters worden niet getolereerd en worden bestraft met een schorsing voor één wedstrijd bij de eerste keer. Bij herhaling kan uitsluiting voor de rest van het seizoen het gevolg zijn;
  • Boetes, die voortvloeien uit een strafzaak n.a.v. bijvoorbeeld onsportieve fouten, worden verhaald op het betreffende lid.

Dupeer je teamgenoten en jezelf niet en zorg dat er geen reden tot schorsing is!


0.096951